As Oy Nivalan Kivi-Kalle

Kerrostalo 20 As. LVIA-Työt.

Vuosi: 2014-2015